فردي كه به عنوان پرستار و مراقب سالمند يا پرستار كودك در منازل مشغول به كار مي شود به شرح وظايف خود مسلط است و قادر است خدمات مراقبتي را به صورت كاملا اصولي ارائه دهد.