تمامي تجهيزات پزشكي جهت استفاده بيماران و نيازمندان در منزل موجود مي باشد.