در موارد متعددي انجام راديولوژي در منزل بيمار توسط پزشك انجام مي شود