خونگيري يك مهارت است كه نيازمند دانش و اطلاعات كافي در مورد آناتومي بدن و مكانيسم خون رساني بدن و هم چنين محل و نوع رگ ها است