ازديگر كاربردهاي وصل سرم و تزريقات داخل وريدي رساندن سريع دارو به بدن بيمار مي باشد